Reisevilkår

GENERELLE BETINGELSER FOR INDIVIDUELLE REISER

UTDRAG AV ALMINNELIGE VILKÅR FOR REISESELSKAPER BASERT PÅ LOVEN OM PAKKETURER AV 01.10.1997.

PÅMELDING OG BETALING:
Etter påmelding vil den reisende motta en bankgiro for innbetaling av depositum, stort kr. 600,- for bussreiser. For reiser med fly kr. 2500,-. Reiser utenfor Europa kr. 2.500,-

Påmeldingen er bindende for den reisende når depositum er innbetalt, og for arrangøren når det er mottatt.
Depositumet trekkes fra når sluttoppgjøret foretas. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise for bussreiser og 60 dager før avreise ved flyreiser. Reiser utenfor Europa 70 dager før avreise. Skjer påmeldingen senere enn 30 dager før reise, betales hele beløpet direkte.

For Middelhavscruise er det egne vilkår:
Depositum beholdes for avbestilling fram til 125 dager før avreise
For avbestillinger mellom 124-61 dager debiteres kr 300,- pr lugar
For avbestillinger mellom 60-31 dager debiteres kr. 4000,- pr. lugar
For avbestillinger mellom 30-5 dager debiteres 50% av turens pris
For avbestillinger 4 dager før turen debiteres 100% av turens pris

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED BUSSREISER:
Ved avbestilling innen 30 dager før avreisedato tilbakebetales depositum, minus ett adm.gebyr på kr. 200,-.
Ved avbestilling mellom 30 dager og 14 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum.
Ved avbestilling mellom 14 dager og 6 dager før avreise, kan arrangøren i tillegg til depositum, kreve 50% av turprisen.
Ved avbestilling mindre enn 6 dager før avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avreise betales full pris.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED FLYREISER:
Ved avbestilling refunderes ikke depositum.
Ved avbestilling mindre enn 42 dager før avreise må flybillettene betales fullt ut.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 75% av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. avreisedag faktureres 100 % av turens kostende.

AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM:
De fleste forsikringsselskaper har nå avbestillingsforsikring inkludert i reiseforsikringen. Forsikringen dekker fri avbestilling om deltageren, ektefellen, barn, søsken eller foreldre, rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, og må bekreftes ved legeerklæring. Legeattest forelegges straks og absolutt før avreisen for å oppnå innbetalt beløp refundert.

PRISJUSTERINGER:
Arrangøren forbeholder seg rett til prisjusteringer, som følge av endringer i brennstoffpriser, skatter / avgifter ved bruk av lufthavner, veier / havner, endrede valutakurser, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN:
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere, blir reisen kansellert. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet eller kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer. Hvis det skulle inntreffe krigshandlinger, livsfarlig smittsom sykdom, naturkatastrofe, streik, lockout, brann og lignende bekreftet av internasjonale myndigheter på eller i umiddelbar nærhet av reisemålet, kan Oppland
Arrangement AS avlyse reisen av samme årsak og plikter da å underrette de reisende umiddelbart. Innbetalt beløp vil bli refundert, men ytterligere godtgjøring eller erstatning ytes ikke.

GENERELT OM REISER I EUROPA:
Vi vil absolutt anbefale våre gjester å ha reiseforsikring i orden, selv om EØS avtalen gir norske statsborgere visse rettigheter til behandling av sykdom i utlandet. En forsikring dekker langt mer, for eksempel hjemtransport, tap av bagasje, penger o.s.v.

PASS / VISUM:
Pass er kun det eneste godkjente internasjonale legitimasjon – selv om det ikke er nødvendig med pass innenfor Norden. Passet skal i enkelte land være gyldig 6 måneder etter reisen er avsluttet. Vi sier; reise utenfor Norden må alle reisende ha med gyldig pass – dette p.g.a. eneste godkjente internasjonale legitimasjon.
Reisende uten norsk statsborgerskap må selv ta ansvar for å sjekke behovet for visum i de enkelte land.
Dersom Visum kreves vil det bli beskrevet under reisefakta.
Ved båtreiser MÅ alle passasjerer ha med ID/legitimasjon med bilde, aller helst pass.

PERSONVERN:
For kunder som bestiller en reise, lagres kundens navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato. Vi behandler personopplysningen for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon og postutsendelser.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. hotell, transportselskap eller aktivitetsselskap.
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller har avtale som regulerer utleveringen og tredjeparts plikter til å behandle opplysningene i tråd med gjeldende bestemmelser.
For detaljert informasjon om personvern viser vi til vår personvernerklæring som du kan lese på siden her.

GENERELLE BETINGELSER FOR GRUPPEREISER

Turprisen er gitt ut fra deltakerantallet som er oppgitt. Dersom deltakerantallet reduseres i ettertid, vil prisen bli justert tilsvarende.

Endringer i priser, ytelser m.v. FS tar forbehold om prisendring som måtte forekomme på grunn av nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, (valuta pr. dato utsendt tilbud) eller tilsvarende omstendigheter som FS ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader.

NAVNLISTER:
Ved samlet fakturering for hele gruppen: Endelig navneliste må være oss i hende 6 uker før avreise, eller etter avtale. Navnelisten må inneholde fullstendige navn, (fødselsdato, år - gjelder båt og fly-reiser til enkelte land) og ønske om romkategori, lugarkategori og hvem som eventuelt skal dele rom/lugar. Dere som har tilgang på data/PC vil få navneliste tilsendt på mail.(Merk ferger i Skandinavia forlanger legitimasjon med bilde som: Pass/bankkort/førerkort)
Ved individuell fakturering: Navneliste må være oss i hende så raskt som mulig. Navnelisten må i tillegg til fullstendig navn (iflg. Pass dersom fly) inneholde adresse, telefon, fødselsdato, år og ønske om romkategori, lugarkategori og hvem som eventuelt skal dele rom/lugar.
Dere som har tilgang på data/Pc vil få navneliste tilsendt på mail.

BETALING:
Ved samlet fakturering for hele gruppen: Felles faktura forfaller 42 dager før avreisedagen eller etter nærmere avtale.
Ved individuell fakturering: Ved fakturering til hver enkelt deltaker forfaller et depositum på NOK 2500,- pr. person 7 dager etter bestilling. (Dette gjelder lengre utenlandsturer). Hoved regning blir fakturert med forfall 42 dager før avreise. Ved individuell fakturering kommer det et fakturagebyr i tillegg på kr. 75,- pr. person. .
Generelt: Eventuelle avregninger og tilleggsytelser faktureres omgående etter at turen er gjennomført.

AVBESTILLINGSFRISTER:
Turer som ikke inkluderer fly kan avbestilles kostnadsfritt inntil 8 uker før avreise. Noen hoteller har andre frister, dette vil da komme fram på bekreftelsen. Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 50 % av turens kostende. Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m.4 dager før avreise faktureres 75 % av turens kostende. Ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise faktureres turen 100 %.

Turer med fly: Ved avbestilling - er innbetalt depositumet tapt. Dersom avbestillingen skjer mindre enn 42 dager før avreise må flybillettene betales fullt ut. Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 75 % av turens kostende. Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. avreise dag faktureres turen 100 %.

Reduksjon i antall: Kunden kan gjøre endringer i antall deltakere inntil navnelisten er sendt inn. Turen faktureres i henhold til antall deltakere i følge navnelisten.

Generelt: Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom/lugar/leilighet, forbeholder vi oss rett til å fakturere tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister. Eventuelle avbestillinger må skje skriftlig innen de oppsatte frister.

Personvern: For kunder som bestiller en reise hos oss, lagrer vi kundens navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato. Vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. hotell, transportselskap eller aktivitetsselskap. For detaljert informasjon om personvern viser vi til vår personvernerklæring som du finner her på hjemmesiden.

For øvrig gjelder bestemmelsene i ”Lov om Pakkereiser og reisegaranti” så langt disse kan anvendes for gruppereiser.

VIKTIG!

Ut fra disse betingelser ber vi, som turoperatør om, at dere sørger for at alle deltakerne på turen har avbestillingsforsikring knyttet til sin reiseforsikring. Da vil dere ved fremleggelse av legeattest eller annet bevis på at reisen ikke kunne gjennomføres, få dekket alle kostnader i den forbindelse gjennom forsikringsselskapet.