Reisevilkår for individuelle reisende

VILKÅR FOR PAKKEREISER – OPPLAND ARRANGEMENT / FERIESPESIALISTEN
Generelle betingelser for individuelle reisende

Oppland Arrangement / Feriespesialisten sine vilkår baseres på «Lov om pakkereiser» kunngjort 15.06.18 (www.lovdata.no), ikrafttredelse 01.07.18, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser. Forhold som ikke er nevnt i våre vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår. Ønskes disse utlevert, ta kontakt med oss. Disse vilkårene gjelder ved kjøp av individuelle reiser. For våre skreddersydde gruppeturer gjelder egne bestemmelser.

PÅMELDING OG BETALING:
Etter påmelding vil den reisende motta en bankgiro for innbetaling av depositum, stort kr. 600,- for bussreiser. For reiser med fly kr. 2500,-. Reiser utenfor Europa kr. 2.500,-

Påmeldingen er bindende for den reisende når depositum er innbetalt, og for arrangøren når det er mottatt.
Depositumet trekkes fra når sluttoppgjøret foretas. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise for bussreiser og 42 dager før avreise ved flyreiser. Reiser utenfor Europa 70 dager før avreise. Skjer påmeldingen senere enn 30 dager før reise, betales hele beløpet direkte.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED BUSSREISER:
Ved avbestilling innen 42 dager før avreisedato tilbakebetales depositum, minus ett adm.gebyr på kr. 200,-.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 50 % av turens kostende. Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m.7 dager før avreise faktureres 75 % av turens kostende. Ved avbestilling f.o.m. 6 dager før avreise faktureres turen 100 %.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED FLYREISER:
Ved avbestilling refunderes ikke depositum.
Ved avbestilling mindre enn 42 dager før avreise må flybillettene betales fullt ut.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 75% av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. avreisedag faktureres 100 % av turens kostende.

AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM:
De fleste forsikringsselskaper har nå avbestillingsforsikring inkludert i reiseforsikringen. Forsikringen dekker som regel fri avbestilling om deltageren, ektefellen, barn, søsken eller foreldre, rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, og må bekreftes ved legeerklæring. Sjekk med ditt forsikringsselskap. Legeattest forelegges straks og absolutt før avreisen for å oppnå innbetalt beløp refundert.

PRISJUSTERINGER:
Arrangøren forbeholder seg rett til prisjusteringer, som følge av endringer i brennstoffpriser, skatter / avgifter ved bruk av lufthavner, veier / havner, endrede valutakurser, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN:
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere, blir reisen kansellert. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet eller kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer. Hvis det skulle inntreffe krigshandlinger, livsfarlig smittsom sykdom, naturkatastrofe, streik, lockout, brann og lignende bekreftet av internasjonale myndigheter på eller i umiddelbar nærhet av reisemålet, kan Oppland

Arrangement AS avlyse reisen av samme årsak og plikter da å underrette de reisende umiddelbart. Innbetalt beløp vil bli refundert, men ytterligere godtgjøring eller erstatning ytes ikke.

GENERELT OM REISER I EUROPA:
Vi vil absolutt anbefale våre gjester å ha reiseforsikring i orden, selv om EØS avtalen gir norske statsborgere visse rettigheter til behandling av sykdom i utlandet. En forsikring dekker langt mer, for eksempel hjemtransport, tap av bagasje, penger o.s.v.

PASS / VISUM:
Pass er kun det eneste godkjente internasjonale legitimasjon – selv om det ikke er nødvendig med pass innenfor Norden. Passet skal i enkelte land være gyldig 6 måneder etter reisen er avsluttet. Vi sier; reise utenfor Norden må alle reisende ha med gyldig pass – dette p.g.a. eneste godkjente internasjonale legitimasjon.

Reisende uten norsk statsborgerskap må selv ta ansvar for å sjekke behovet for visum i de enkelte land.
Dersom Visum kreves vil det bli beskrevet under reisefakta.
Ved båtreiser MÅ alle passasjerer ha med ID/legitimasjon med bilde, aller helst pass.

PERSONVERN:
For kunder som bestiller en reise, lagres kundens navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato. Vi behandler personopplysningen for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon og postutsendelser.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. hotell, transportselskap eller aktivitetsselskap.
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller har avtale som regulerer utleveringen og tredjeparts plikter til å behandle opplysningene i tråd med gjeldende bestemmelser.
For detaljert informasjon om personvern viser vi til vår personvernerklæring som du kan lese på www.feriespesialisten.com

EVENTUELLE KLAGER – TVISTER
Dersom deltageren mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter deltageren å reklamere umiddelbart til Oppland Arrangement AS / Feriespesialistens representant på stedet, eller pr. telefon til oss. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må sendes skriftlig til oss innen 4 uker etter hjemkomst. Blir ikke partene enige, kan saken klages inn for Klagenemda for pakkereiser etter at endelig svar fra Oppland Arrangement AS / Feriespesialisten foreligger. Se www.pakkereisenemnda.no

Oppland Arrangement AS er medlem av Reisegarantifondet og lovpliktige garantier er stilt til Reisegarantifondet.

Oppland Arrangement AS
Feriespesialisten
Heimskogen 24, 2870 Dokka
Tlf. 61 29 26 55
Epost: post@feriespesialisten.com

Sist oppdatert 31.05.19

STANDARDOPPLYSNINGSSKJEMA FOR PAKKEREISEAVTALE

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Oppland Arrangement AS / Feriespesialisten har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

Oppland Arrangement AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport. Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven.

Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven:

Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås
Det er alltid minst en næringsdrivende som er ansvarlig for korrekt levering av alle reisetjenestene som inngår i avtalen
Reisende får et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået
Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, etter et rimelig varsel og eventuelt mot tilleggskostnader
Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.
Reisende kan avbestille reisen uten å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin helhet dersom et av pakkereisens vesentligste elementer, bortsett fra prisen, endres vesentlig. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før den begynner, har den reisende rett til tilbakebetaling og eventuell erstatning.

Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter avbestille pakkereisen før den begynner uten å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlige sikkerhetsproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.
I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisen begynner avbestille pakkereisen mot et passende og begrunnet gebyr.
Dersom vesentlige elementer av pakkereisen ikke kan leveres som avtalt etter at pakkereisen har begynt skal den reisende tilbys passende alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Den reisende kan si opp avtalen uten å betale gebyr dersom tjenestene ikke leveres etter avtalen, dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke avhjelper problemet.
Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.
Arrangøren må yte bistand til reisende i vanskeligheter.
Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisen er begynt, og transport inngår i pakkereisen, er den reisendes hjemtransport dekket av garantien. Oppland Arrangement AS har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom tjenestene ikke leveres på grunn av Oppland Arrangements insolvens, kan den reisende kontakte Reisegarantifondet.

Reisegarantifondet

Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon: 51 85 99 40

E-post: firmapost@rgf.no

www.rgf.no

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32?q=pakkereise